Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CԔNG TY DU LICH CԔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÁCH SAN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Kỹi niệm 32 7/11/1989- 7/11/2021 Nam THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM'